Disclaimer

Disclaimer
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.GolfClubOranjeNassau.nl (hierna de ‘Website’), die eigendom is van GolfClub Oranje Nassau te Son en Breugel (hierna ‘GCON’).

Door de Website te bezoeken en/of de op of via de Website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer en het gebruik van de Website.

Doel van de Website
De informatie op de Website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op de Website worden ontleend. Hoewel GCON alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van de Website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan GCON niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. GCON garandeert evenmin dat de Website foutloos of ononderbroken zal functioneren. GCON wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van de Website uitdrukkelijk van de hand.

Links naar websites van derden
Wanneer de Website links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten worden aanbevolen. GCON aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze Website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door GCON niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Intellectuele eigendomsrechten
GCON behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via de Website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, foto’s, grafisch materiaal en logo’s) voor. Het is niet toegestaan om de informatie die op de Website staat te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GCON of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op de Website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen
GCON behoudt zich het recht voor de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via de Website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht
Op de Website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.